TEKINTET

 

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a József Attila Kör (JAK) és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) koneferenciát szervez Juhász Ferencről és költészetéről 2019. február

13-án, szerdán délelőtt 10 órától a PIM dísztermében (Budapest, Károlyi u. 16.)RÉSZLETES PROGRAM

 

10.05–10.25 Reichert Gábor: Az Apám (1950) szövegváltozatai

Az Apám című, 1950-ben keletkezett éposz – amellett, hogy mai szemmel nézve is a korszak magyar irodalmának legnagyobb teljesítményei közé tartozik – a „korai” és az „érett” Juhász Ferenc-költészet közötti átmenet alkotásaként is szemlélhető. Előadásomban a mű különböző szövegváltozatainak összevetésével igyekszem rámutatni az első kiadás és a későbbi átdolgozások közötti eltérések feltételezhető indítékaira. Az összehasonlítás során arra keresem a választ, miként változott a fiatalkori művét több lépésben átdolgozó Juhász költészetfelfogása az első kiadás és az ultima manus elve szerint véglegesnek tekinthető utolsó változat között.10.30–10.50 Margócsy István: József Attila sírja (1965)

Milyen költő-képet írt meg magának e versben Juhász Ferenc, s milyen költő-ideállal vagy József Attila-képpel szemben?10.55–11.15 Bedecs László: Az anya meztelen (Anyám, 1969)

A halállal folytatott állandó harc Juhász költői hitvallásának alapja – de az anyát elbúcsúztató eposz nemcsak a halálversek, hanem az ugyancsak nagyszámú anyaversek közül is kiemelkedik. Előadásomban az anya–fiú kapcsolat itteni megjelenéséről, ödipális keretéről, a két fél egymást értésének és nem értésének mozzanatairól szeretnék beszélni, illetve arról, hogyan használja az Anyám Szabó Lőrinc A huszonhatodik évének poétikai eredményeit.Szünet/hozzászólás11.30–11.50 Kabdebó Lóránt: A felszabadult költő önvizsgálata: Halott feketerigó (1985), Fekete Saskirály (1988)

A konferencia szervezője, Borsik Miklós lefényképezett néhány cikket, amelyek hol magyarázóan, hol mentegetőzve mutatják be Juhász Ferenc műveit a „szocializmus korszakában” (köztük nekem is két írásomat). Pokoljárás, halott kísérés, fáklya hordozás – ebbe torkollott Juhász Ferenc „éjszaka zenéje”, az ő szavaival: a „babonák napja”. Ebből szabadítja ki két, „nagyepikus tartományaiba” sorolható műve a költő magánéletét és tájékozódását.11.55–12.15 Varga Emőke: A Juhász-versek Hantai-illusztrációi [vetítéssel]

A Csörgőkígyó hőszeme (1987) Hantai-illusztrációi, a tárgyi szint csaknem teljes felszámolása mellett, elsősorban az entrópiák szintjén hozzák létre az interreferencialitást. A textus felől közelítve, ez feltételezhetően a szkennelés holisztikusságával, az elemi jelenetek bőségével, a perspektivikus természetű „világreprezentációval”, az ’én’ tapasztalataihoz kapcsolódó kép(zet)ek profilírozási módjaival hozható összefüggésbe. Megfordítva az értelmezői irányt, kérdés ezért, hogy a képi értékek mi módon perspektiválják és vezetik át a szöveg indukálta elképzelhetőt a láthatóba, hogyan járulnak hozzá ahhoz a „történéshez”, melyet a szöveg- és a kvázi-tárgyreferencia egymásba való átmenete képez meg?Ebédszünet14.15–14.35 Németh Zoltán: Erotikus szöveggép. De Sade márki és Juhász FerencElőadásom a Juhász Ferenc-i szövegalkotást az erotikus szöveggép képzete felől próbálja értelmezni. A főként retorikai jellegű vizsgálatban nagy segítségemre van a de Sade márkira jellemző szövegalakítás és az azt körülvevő szakirodalom. Az érett Juhász Ferenc költészete ezek nyomán olyan fogalmak kontextusába kerül, amelyek monstruózus hibrid nyelvi gépezetként mutatják be költészetét.14.40–15.00 Csehy Zoltán: A matéria boldogsága. Testképzetek, testmetaforák és testreprezentáció Juhász Ferenc költészetében

Az előadás a testábrázolás naturalista, mitikus-heroikus, allegorikus és kompozíciós stratégiáit követi nyomon Juhász Ferenc költészetének nagyepikus tartományaiban. Nemcsak a tomboló és burjánzó, a létezés fölébe gyülemlő anyag és a hús küzdelmét vizsgálja a költői nyelv porondján, hanem a megkínzott, elgyötört és vágyakozó test allegorikus dimenzióit is feltérképezi, különös tekintettel a Dózsa-eposz politikai traumaköltészetére, illetve a szakrális térfél közhelyrítusait lebontó Krisztus-látomásra. Szóba kerül továbbá a szövegtest stigmatizálásának kérdése, az ideológiák szolgálatába állított test és a hibridizált, szürrealista test poszthumán aspektusa is.15.05–15.25 Seregi Tamás: Népi szürrealizmus, pánpszichizmus és spinozizmus

Előadásomban Juhász Ferenc ötvenes évekbeli költészetének fejlődéstörténetét szeretném felvázolni. Azt a folyamatot, melynek során az egyszerű nyelvezetű népi költőből enciklopédikus, látomásos költővé érik. Központi kérdésem pedig az lesz, hogy bizonyos fogalmak (például a „népi szürrealizmus”), amelyeket költészetének leírására használnak, vagy mások (például a „spinozizmus”), amelyeket ő maga használ, mennyiben alkalmasak valóban ezeknek a műveknek az értelmezésére. Végezetül egy olyan felvetéssel szeretnék előállni, amely Juhász Ferenc költészetét az Európai Iskola képzőművészeti mozgalmával és Kállai Ernő művészetelméleti műveivel próbálja rokonítani.Szünet/hozzászólás15.40–16.00 Kerber Balázs: A Catalogus Rerum formái – Juhász és Szentkuthy

Mind Juhász Ferenc, mind Szentkuthy Miklós gondolkodására jellemző a világösszegzés; a lét egészének, materiális bőségének, sokoldalúságának elemzése, számbavétele. Műveikben kulturális ismeretek, irodalmi hagyományokra való utalások keverednek a természettudományok, a biológia szempontjaival, kifejezéseivel. Az irodalmi mű mindkettejük számára felfogható egyfajta építményként, azaz részekből szervesen, plasztikusan összeálló alakzatként, melynek bevallottan is célja az „enciklopédikus” gesztus. A két szerző poétikai, szellemi rokonságát emberi kapcsolatuk is bizonyíthatja. Egyes, rövidebb Juhász-versek (pl. A tízmilliárd éves szív [1989] bizonyos darabjai), illetve Szentkuthy néhány regényrészletének analízisével arra törekszem, hogy a két látás- és beszédmód közös, illetve különböző pontjaira mutassak rá, vizsgálva a Catalogus Rerum („Dolgok Jegyzéke”) értelmezési lehetőségeit, „megvalósításának” esélyeit.16.05–16.25 Pataky Adrienn: Juhász Ferenc és az újholdasok

A recepcióban a legritkább esetben esik szó az Újhold és Juhász Ferenc viszonyáról, általában külön-külön tárgyalják Nemes Nagy Ágnesék intencionált tárgyaisságát, illetve a Juhász vagy Nagy László költészetének „népi szürrealizmusát”. Nemes Nagy és Juhász ars poéticája valóban ritkán érintkezett egymással, pályájuk azonban annál inkább, bő fél évszázadon keresztül. Közvetlenül is: legyen szó a Graves-díj kuratóriumi tagságáról vagy 1982-es közös angliai útjukról, amelyen Weöres Sándor, Pilinszky János, Vas István és Vajda Miklós is részt vett. Az előadás felvillantja a két lírai beszéd különbségeit, illetve ráközelít egy-egy konfliktusra, művészeti és érdekbeli ellentétre.16.30–16.50 Márton László: Egy recenzió története

Az induló Holmi második számában recenzióm jelent meg Juhász Ferenc A tízmilliárd éves szív című kötetéről [1989]. A szándékosan szubjektív előadásban addigi és azt követő Juhász-olvasásom történetéről esik szó. Mérlegelem Juhász költői pályafutása és az én költészetképem alakulását, valamint azt a kérdést, hogy a saját írói gyakorlat segíti-e vagy gátolja a kritikusi tevékenységet. Ehhez kapcsolódó másik kérdésem: mire jó és mire nem jó a negatív kritika?Szünet/hozzászólás17.20–17.40 Nemes Z. Márió: Kéz / Szöveg / Redő. Hantai Simon & Juhász Ferenc

 

17.45–18.05 Horváth Márk & Lovász Ádám: Juhász Ferenc leendései

Előadásunkban Juhász Ferenc lírájának egy sajátos interpretációjára vállalkozunk Gilles Deleuze és Félix Guattari ontológiáján keresztül. Értelmezésünkben mindenekelőtt a különböző leendésekre kívánunk összpontosítani. Rögzített, monász-szerű létezők helyett a Deleuze–Guattari-féle lételmélet a létezők folyamatszerűségére hívja fel a figyelmet. Rögzített, egymástól elkülöníthető dolgok helyett a valóság leendésekből, folyamokból és processzusokból alkotódik. A Juhász által felsorolt számos leendés-forma értelmezésén keresztül kívánjuk rekonstruálni Juhász különleges, intenzív világlátását. Juhász lírája, Deleuze–Guattarival analóg módon, a mozgást helyezi középpontba. Ennek legérdekesebb eszköze a felsorolás művelete. Nála az elrendeződésként azonosított test például mozgásnyalábokra szeletelődik, az alany sem egyéb mint mozgások egyvelege. Miképpen Juhász a Fájdalomüveg című versében [1987] fogalmaz, a test „puha vonalak, huzalok, drótok, spárgák, göbök, csomók, golyók, szálkák, lécdarabok, gombok, rudak, töviságak, kések, csalánlevelek, süppedt száraz lázak üvegrácsrendszere”, annak érzetei pedig megannyi „fájdalomkévéből” és „apadás-kocsonyaszilánkból” képződnek. Juhász leendései felmutatják számunkra a valóság sokrétűségét, a fejnélküli univerzum heterogenitásának titkát.Szünet/hozzászólás18.30–20.00 Költők beszélgetése Juhász Ferencről.

Résztvevők: Bajtai András, Magolcsay Nagy Gábor, Nagy Márta Júlia és Sirokai Mátyás. Moderátor: Nemes Z. Márió.